Επαναπροσδιορισμός Κουλτούρας & Εσωτερική Επικοινωνία
(Cultural Change & Internal Communication)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αναζητά υποψηφιότητες από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα επαναπροσδιορισμού της κουλτούρας ή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας τους τελευταίους 12 μήνες. Θα εξεταστούν ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος και ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος. Επίσης, οι κριτές θα προσμετρήσουν την ικανότητα της επιχείρησης και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού να ανταπεξέλθουν σε δυσκολίες και προκλήσεις υλοποίησης και θα αναζητήσουν συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν έμπρακτα την επιτυχία του προγράμματος.