Διαχείριση Οργανωσιακών Αλλαγών
(Managing Change)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αναζητά υποψηφιότητες από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ολοκληρώσει προγράμματα οργανωσιακής αλλαγής τους τελευταίους 12 μήνες, τα οποία επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τους εργαζόμενους και περιελάμβαναν προγράμματα Διαχείρισης Αλλαγών, όπως: Outplacement, Survivors’ Syndrome, Outsourcing, Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό χώρο κ.α.

Θα εξεταστούν ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος, ο τρόπος επικοινωνίας της αλλαγής και η εφαρμογή του προγράμματος που υιοθετήθηκε. Επίσης, οι κριτές θα προσμετρήσουν την ικανότητα της επιχείρησης και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες εφαρμογής της αλλαγής και θα αναζητήσουν συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν έμπρακτα την επιτυχία του προγράμματος.