Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
(Mergers & Acquisitions)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αναζητά υποψηφιότητες από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα διαχείρισης εργαζομένων στο πλαίσιο Εξαγορών & Συγχωνεύσεων τους τελευταίους 12 μήνες. Θα εξεταστούν ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος, ο τρόπος επικοινωνίας της αλλαγής και η εφαρμογή του προγράμματος. Επίσης, οι κριτές θα προσμετρήσουν την ικανότητα της επιχείρησης και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες εφαρμογής της αλλαγής και θα αναζητήσουν συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν έμπρακτα την επιτυχία του προγράμματος.