Διοίκηση Ταλέντων & Διαδοχή –
(Τalent Management & Succession Planning)

Σε αυτή την κατηγορία οι υποψήφιες επιχειρήσεις καλούνται να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο ορίζουν, εντοπίζουν, διαχειρίζονται και αναπτύσσουν τα ταλέντα, τους κύριους ρόλους που εμπλέκονται στη διαχείριση ταλέντων, καθώς και τους τρόπους παρακολούθησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής διαχείρισης ταλέντων. Επίσης, καλούνται να παρουσιάσουν επιτυχημένες πρακτικές διαχείρισης και προγραμματισμού διαδοχής στον οργανισμό.