Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
(Training and Development)

Στην πιο επιτυχημένη εφαρμογή διαχείρισης εκπαίδευσης και ανάπτυξης και η πιο επιτυχημένη στρατηγική εκπαίδευσης και ανάπτυξης

Στην κατηγορία αυτή, οι κριτές θα αναζητήσουν αυτούς που επένδυσαν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων τους μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, μέσω εφαρμογής πρακτικών coaching ή mentoring. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν λεπτομέρειες για την επιχειρηματική ανάγκη, την στρατηγική που αναπτύχθηκε και τον τρόπο που επικοινωνήθηκε στους εργαζόμενους. Απαιτείται τεκμηρίωση της επιτυχίας και των οφελών που επέφερε το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς και της δέσμευσης της Ανώτατης Διοίκησης σε θέματα Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης.