Στρατηγική Ανάπτυξη Μονάδων HR
(HR Departments Strategic Development)

Οι κριτές θα αναζητήσουν την πιο δημιουργική και ολοκληρωμένη στρατηγική και πρακτική για την ανάπτυξη Μονάδων HR, τους στόχους καθώς και τον τρόπο που αυτή εφαρμόστηκε, επιφέροντας ουσιαστικά οφέλη και βελτίωση στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και απόδοσης, επιδρώντας θετικά στην παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της ομάδας, του τμήματος ή/και της επιχείρησης συνολικά.