Στελέχωση, ένταξη και ενσωμάτωση
(Recruitment/sourcing, onboarding and assimilation)

Στην πιο ολοκληρωμένη στρατηγική στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού, ένταξης τους στη επιχείρηση και στην θέση εργασίας τους με επιτυχία και ενσωμάτωσης τους στην κουλτούρα, αρχές και τον σκοπό της επιχείρησης με επιτυχία και αποτελεσματικότητα.

Στην κατηγορία αυτή οι υποψήφιες επιχειρήσεις καλούνται να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις προγραμματισμού αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες στελέχωσης θέσεων εργασίας με τους κατάλληλους ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή και προγράμματα ένταξης και ενσωμάτωσης των νέο-προσληφθέντων ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου και θέσης εργασίας, με σκοπό την ταχεία ένταξη τους στην κουλτούρα της επιχείρησης και την επιτυχή ανάληψη των καθηκόντων και ευθυνών τους με στόχο την υψηλή απόδοση τους στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα και στην παραγωγικότητα. Καλούνται οι υποψήφιες επιχειρήσεις να παρουσιάσουν σχετικούς δείκτες απόδοσης (KPIs – key performance indicators) για να τεκμηριώσουν την επιτυχημένη εφαρμογή των εν λόγω στρατηγικών και προγραμμάτων.