Ο θεσμός των HR Excellence Awards στοχεύει:

  1. Στην ανάδειξη και επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένων στρατηγικών τις οποίες εφάρμοσαν επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, δημιουργώντας αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη τους.

  2. Στην παρουσίαση καινοτομιών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν από επαγγελματίες, φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς του χώρου του HR.

  3. Στην προσέλκυση και συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων από τον χώρο της Διοίκησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.