ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κάθε ένα από τα δύο στάδια που προαναφέρθηκαν, υποστηρίζεται αντίστοιχα από τις παρακάτω δύο Επιτροπές

Α) Επιτροπή Οργάνωσης, Νομιμοποίησης και Ελέγχου

Απαρτίζεται από μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΙΜΑΔ και ανώτατα στελέχη μέλη του ΕΙΜΑΔ της ΕΕΔΕ με εμπειρία στο χώρο της Διοίκησης του Ανθρωπίνου Δυναμικού. Συγκαλείται τον μήνα Σεπτέμβριο για να εξετάσει τις υποψηφιότητες για τα HREA και να παραπέμψει προς τελική αξιολόγηση στην Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ρόλος και Αρμοδιότητες:

  1. Η ενεργή συμμετοχή τους στην οργάνωση του Θεσμού και της τελετής βράβευσης
  2. Η νομιμοποίηση και ο έλεγχος των τυπικών κριτηρίων των υποψηφιοτήτων
  3. Η πρώτη ανάγνωση και αξιολόγηση της πληρότητας του περιεχομένου των υποψηφιοτήτων βάσει των κριτηρίων
  4. Η παρουσίαση προτάσεων στην Επιτροπή Αξιολόγησης & Βαθμολόγησης προς τελική αξιολόγηση, βαθμολόγηση και απόφαση

 

Β) Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης

Απαρτίζεται από την Πρόεδρο ή αντιπρόεδρο της Δ.Ε. του ΕΙΜΑΔ, τον Πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του Τομέα Ηγεσίας, εκπρόσωπο του ΣΕΒ, εκπρόσωπο του ΣΕΤΕ, εκπρόσωπο της Λέσχης Επιχειρηματικότητας, εκπρόσωπο του European Management Association (EMA), εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Διευθυντικών Στελεχών (CEC European Managers), πραγματογνώμονες εκπροσώπους των Διεθνών Φορέων Πιστοποίησης Investors in People & European Foundation for Quality Managers (EFQM), HR Directors και Καθηγητές Πανεπιστημίων.

Ρόλος & Αρμοδιότητες:

  1. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων που ενέκρινε η Επιτροπή Οργάνωσης, Νομιμοποίησης και Ελέγχου σύμφωνα με τα τεθέντα κριτήρια αξιολόγησης
  2. Η λήψη τελικής απόφασης των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων ανά θεματική ενότητα σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία
  3. Η ανακοίνωση των νικητών για κάθε θεματική ενότητα, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης από τον επικεφαλή της Επιτροπής.

 

Στις παραπάνω επιτροπές δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη, πρόσωπα τα οποία συνδέονται άμεσα με υποψηφιότητες που τέθηκαν για τα HR Excellence Awards.

Επίσης, μέλος της Επιτροπής Οργάνωσης, Νομιμοποίησης και Ελέγχου δεν μπορεί να συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης και αντιστρόφως.

Όλα τα μέλη των Επιτροπών υπογράφουν ατομική δήλωση εχεμύθειας όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την μη δημοσιοποίηση των στοιχείων κάθε υποψηφιότητας σε οποιονδήποτε τρόπο.

Ανατροφοδότηση προς τους συμμετέχοντες

Εισάγεται η διαδικασία ανατροφοδότησης προς τις εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της βράβευσης.